English words टाइपिङ गर्ने मान्छे चाहियो।
Perday 7000 words entry
Permonth salary 20500 fixed
Contact :014589902/9818309088
,( 9742539344whatsapp,viber)
Job: 100% fix No interview direct job
भ्याली बाहिर हुनेको लागि Online Class को ब्यवस्था छ ।
Internet भको जुनसुकै ठाउमा बसेर गर्न सकिन्छ
토론
  • 0 논평
죄송합니다. 지금은 의견이 없습니다.
죄송합니다. 코멘트를 추가하려면 로그인 또는 등록하십시오

Unitech Nepal

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 20,500.00
  • PayPal로 현지에서 행동하거나 지불함으로써 사기를 피하십시오.
  • Western Union, Moneygram 또는 기타 익명 결제 서비스로 지불하지 마십시오.
  • 당신 나라 밖에서 사고 팔지 마라. 당신 나라 밖에서 계산대 수표를받지 마라.
  • 이 사이트는 어떠한 거래에도 관여하지 않으며 지불, 선적, 보증 거래, 에스크로 서비스 제공 또는 구매자 보호 제공을하지 않습니다.